Biuletyn Informacji Publicznej
Gminne Centrum Kultury w Gizałkach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Deklaracja dostępności

Gminne Centrum Kultury w Gizałkach z/s w Tomicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach z/s w Tomicach.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-09. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Judyta Podsadna, gck@gckgizalki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 517 586 927. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynku Gminnego Centrum Kultury oraz filii Biblioteki Publicznej w Tomicach:

 • z chodnika przy ul. Wrzesińskiej 16 znajduje się wejście do budynku,
 • przed wejściem do budynku nie ma żadnych stopni, dlatego możliwy jest bezpośredni wjazd wózkiem,
 • budynek posiada parking ogólnodostępny od strony ul. Wrzesińskiej, rozciągający się za budynek,
 • na parkingu wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku prowadzą 2 wejścia dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • biuro Gminnego Centrum Kultury oraz Filia Biblioteki Publicznej Gminy Gizałki znajdują się na piętrze budynku,
 • sala widowiskowa Gminnego Centrum Kultury znajduje się na parterze,
 • w budynku znajduje się toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku brak jest pętli indukcyjnych.

Dostępność architektoniczna budynku Biblioteki Publicznej w Gizałkach, ul. Kolejowa 3:

 • wejście do budynku znajduje się od strony ul. Strażackiej,
 • brak podjazdu dla wózków inwalidzkich,
 • Biblioteka znajduje się na piętrze,
 • istnieje możliwość obsługi czytelnika na parterze,
 • toaleta znajduje się na piętrze i nie jest dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • budynek posiada parking ogólnodostępny od strony ul. Strażackiej,
 • do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub z psem asystującym,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku brak jest pętli indukcyjnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Gminne Centrum Kultury w Gizałkach z siedzibą w Tomicach informuje, że będzie korzystało z usług tłumaczy migowych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się przynajmniej 3 dni przed planowanym terminem wizyty w Gminnym Centrum Kultury w Gizałkach z siedzibą w Tomicach lub Bibliotece Publicznej Gminy Gizałki z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia Gminne Centrum Kultury w Gizałkach z siedzibą w Tomicach zobowiązane jest do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając nowy termin realizacji świadczenia.

Zgłoszenia należy dokonać składając wniosek, w którym należy uwzględnić rodzaj sprawy, wybraną metodę komunikowania się oraz termin przybycia do Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach z siedzibą w Tomicach lub Biblioteki Publicznej Gminy Gizałki.

Wniosek można złożyć:

 • w Gminnym Centrum Kultury w Gizałkach z siedzibą w Tomicach, ul. Wrzesińska 16, 63-308 Gizałki,
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres: gck@gckgizalki.pl,
 • poprzez elektroniczną skrzynkę ePUAP na adres: /gckgizalki/SkrytkaESP.

Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się.
Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
 • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-17 12:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11766
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-17 12:42:42